مطالب توسط بارا صنعت

آفت کش ها

آفت کش ها سموم شيميايي (شامل آفت كشها، قارچ كش ها و علف كش ها) موادي هستند كه براي پيشگيري، نابودي و يا دفع آفات (اعم از حشرات و نرم تنان زيان آور)، بيماريهاي گياهي و علفهاي هرز مصرف مي شوند. مواد مؤثره سموم متنوع بوده و آن ها را بر اساس اين مواد طبقه بندي مي كنند كه به عنوان مثال مي توان به […]

اثرات فلز کادمیوم بر خاک و گیاهان

اثرات فلز کادمیوم بر خاک و گیاهان آلاینده های محیطی به دونوع آلاینده های آلی و غیرآلی تقسیم بندی می شوند. آلاینده های آلی ترکیباتی هستند که دارای اتم های کربن و هیدروژن هستند و به هیدروکربن ها معروفند.آلاینده های غیر آلی شامل فلزات سنگین و عناصر رادیو اکتیو می باشند. در تقسیم بندی شیمیایی، […]